Värdegrund och likabehandling

Att alla människor har lika värde är en självklarhet! Att alla ska få samma möjligheter att utveckla alla sidor hos sig själv är lika självklart!

Grunden i vårt likabehandlingsarbete är att vi pedagoger ska bli medvetna om våra egna normer och värderingar. Vi observerar och diskuterar vårt förhållningssätt till barnen. Vi synliggör hur vi bemöter barnen och vår pedagogik kan utvecklas. Arbetet kring likabehandling är ett ständigt pågående utvecklingsarbete där vi hela tiden kommer på nya infallsvinklar på vårt arbetssätt och vår samtid.