Familjer

Den kooperativa idén på Karusellen innebär att du som förälder tar aktiv del i förskolans verksamhet. I gengäld får du god insyn i och medverkar i ditt barns förskoletid. Att vara med i ett föräldrakooperativ kräver lite mer än annan barnomsorg men ger också en större gemenskap, förståelse och delaktighet.

Din insats gör skillnad

Som förälder på Karusellen är du delaktig i förskolans verksamhet på olika sätt. Vi stödjer den pedagogiska verksamheten så att vi kan ha mindre barngrupper under större delar av dagen och slipper ta in vikarier utom i undantagsfall. Genom föräldrarnas arbetsinsatser får också pedagogerna möjlighet till pedagogisk dokumentations- och reflektionstid, vilket i sin tur ger en bättre förskola. Föräldrainsatserna håller vissa kostnader nere så att förskolan kan satsa på högre personaltäthet och gör föräldrarna delaktiga i verksamheten och dess utveckling. 

En trygg miljö och fin sammanhållning

Genom systemet med arbetsinsatser och jour blir barnen bekanta med varandras föräldrar och får en trygg miljö med färre obekanta personer. Som förälder får du en chans att lära känna barnen och pedagogerna och du får följa ditt barn en helt vanlig dag, vilket ger en särskild insikt i förskoleverksamheten. Sammantaget bidrar detta till en fin sammanhållning på förskolan där vi alla, föräldrar, barn och pedagoger skapar meningsfulla dagar tillsammans.

När du är ny

Som ny medlem i föräldrakooperativet får du en fadderfamilj, föräldrar från Karusellen som kan ge dig en introduktion till verksamheten och svara på frågor med mera om föräldraengagemanget.  

Föräldrainsats

Arbetsinsatsen innebär att en förälder är med en barngrupp under en vanlig dag på förskolan. Vanligtvis är föräldern med en mindre grupp barn utomhus på gården eller i något av rummen inomhus. Det är pedagogerna som leder arbetet och som introducerar föräldern till arbetspasset, det kan till exempel finnas en särskild aktivitet planerad som föräldern kan göra tillsammans med barnen. Som förälder arbetar du alltid med en pedagog i närheten som kan hjälpa till eller svara på frågor som dyker upp.

På Karusellen finns lång erfarenhet av att ha arbetsinsats och här finns många föräldrar som varit medlemmar under flera år. Vid funderingar kring hur arbetsinsatsen går till eller hur du som förälder kan hantera ansvaret för en grupp barn kan du alltid vända sig till rektor eller styrelse för tips och råd.

Varje förälder arbetar 8h/termin på förskolan. Du väljer arbetspass enligt ett schema som skickas ut i början av terminen. Passen är antingen en heldag, två halvdagar eller tvåtimmarspass.

Jour

Jour är förskolans primära vikariesystem.Om flera pedagoger är sjuka en dag rings en förälder från den familj som har jour in för att arbeta. Jouren följer ett fast schema som delas ut innan varje terminsstart, så du vet alltid i förväg när du har jour. Antalet jourdagar per familj beror hur många familjer vi är på förskolan, idag handlar det om cirka 4 jourdagar per termin. Familjer med en förälder har halva antalet jourdagar.

Byten av jourdagar kan ske mellan föräldrar så att alla i god tid kan planera in jour på dagar som fungerar.

Fördelen med denna backup från föräldrar är att Karusellen aldrig behöver stängas på grund av sjukdom, och att personalen inte slits av att ofta arbeta en person kort.

Städning

Förskolan Karusellen är en ren förskola, här städas varje dag! En välstädad förskola minskar risken för allergier och sjukdomar. Det är föräldrarna på förskolan som städar, enligt ett förbestämt schema. Antalet städ per termin är beroende av hur många föräldrar som finns inskrivna på förskolan, idag har varje familj cirka 7 städ per termin. Familjer med en förälder har halva antalet städdagar.

Städdagar går att byta föräldrar sinsemellan. Förskolan har avtal med en städfirma som föräldrar kan anlita för att utföra städningen, det betalar föräldrarna själva.

Som ny förälder på Karusellen får du en introduktion till städningen av en annan förälder på förskolan.

Storstädning

En gång per termin görs en storstädning av Karusellens lokaler för att lokalerna ska vara en ren och hälsosam miljö för barn och pedagoger. Som förälder har du storstädning antingen på höst- eller vårterminen, där en förälder per familj deltar. Storstädningsdagarna blir ofta en trevlig dag där vi föräldrar får möjlighet att träffa och umgås med varandra medan städningen pågår.

Föräldragrupper

Alla föräldrar ingår i en föräldragrupp som på olika sätt ansvarar för att underhålla förskolans verksamhet, lokaler och föreningens sociala sammanhållning. Som förälder ingår du i samma grupp ett helt läsår, grupperna roterar inför varje nytt läsår. Grupperna kan förändras utifrån vilka behov som är aktuella, undantaget styrelsen. Idag ser grupperna ut så här:

Styrelsen

Förskolan är organiserad i en ekonomisk förening med en styrelse som driver verksamheten samt utgör arbetsgivare för alla anställda. Styrelsen sammanträder en gång varje månad. Styrelsen består av sju medlemmar vilka väljs in på den årliga föreningsstämman. Som styrelsemedlem väljs du in på en tid av två år.

Fixargruppen

Gruppen ansvarar för underhåll av Karusellens miljö och inventarier och bygger nytt vid behov. Arbetet görs på fixardagarna som infaller en gång per termin. Under vårterminen 2021 finns även gruppen ”fixar-flex” som löpande tar hand om mindre saker som behöver fixas omgående.

Trivselgruppen

Karusellen är ett föräldrakooperativ där medlemmarna också ska få möjlighet att ingå i en gemenskap föräldrar emellan. Därför finns det en trivselgrupp som ansvarar för att familjerna ska få umgås och lära känna varandra. Det innebär bland annat ordna med arrangemang kring förskolans årliga sommar- och vinterfest samt att arrangera aktiviteter utanför förskoleverksamheten, till exempel en korvgrillning efter stängning.

Webb- och kommunikationsgruppen

Gruppen ansvarar för att informera om vår förskola utåt, framförallt genomunderhåll av Karusellens hemsida. Gruppen ser också till att det finns väl fungerande kommunikationsvägar internt mellan förskolans medlemmar.

Hygiengruppen

Alla textilier och leksaker på Karusellen tvättas regelbundet av hygiengruppen
för att minska risken för smittspridning etc. Familjerna som ingår i gruppen utför sitt uppdrag en dag per termin enligt ett schema som görs av gruppansvarig.  

Städorganisation

På Karusellen hjälps alla medlemmar åt så att förskolan ska bli städad efter varje dag. En familj ansvarar för att göra ett städ- och jourschema för alla familjer. En annan grupp bestående av två familjer ansvarar för förskolans städförråd, inköp av städmaterial och städinstruktioner. Ytterligare en familj ansvarar för att organisera föräldrarnas storstädning som sker en dag per termin.Öppetider

Förskolan Karusellen har  har just nu öppet 7.20 – 17.00. Våra öppettider anpassas till familjernas behov och inom Stockholms stads ramtider 6.30-18.30.

Våra öppettider kan dock variera utifrån vilka behov föräldrar har. Inför jul, sommar och klämdagar går det ut en enkät om ledighet. Midsommarafton, julafton och nyårsafton är förskolan stängd.

De senaste åren har Karusellen varit stängd några veckor på sommaren då alla barn varit lediga. Vid behov ordnas då plats på annan sommaröppen förskola.

Avgifter

Maxtaxa gäller på Karusellen som vid övrig kommunala och privata förskolor i Stockholms kommun.