Föräldrar

Som förälder på Förskolan Karusellen har du god insyn i och medverkar i ditt barns förskoletid.

Att vara med i ett föräldrakooperativ kräver lite mer än annan barnomsorg men ger också en större gemenskap, förståelse och delaktighet.

Om man har åsikter eller funderingar ska man kontakta förskolechefen eller skicka ett mail till karusellensstyrelse@gmail.com

Arbetsinsats

Varje förälder arbetar en dag per termin på förskolan. Föräldern väljer en dag eller två halvdagar som passar på ett schema som sätts upp i början av terminen. Pedagogerna introducerar föräldern och leder arbetet på förskolan. Att arbeta tillsammans gör att föräldrar och pedagoger lär känna varandra. Föräldrarna blir tydliga och viktiga personer för alla barn. Det ger också föräldern möjlighet att få följa sitt barn en helt vanlig dag. När föräldern arbetar får pedagogerna större möjligheter till dokumentations- och reflektionstid vilket i sin tur ger en bättre förskola.

Jour

Om en pedagog är sjuk kan en förälder arbeta som vikarie. Idag är det cirka en jourdag var sjätte vecka per förälder. Antalet jourdagar beror på antalet föräldrar. Jourschema delas ut i början av terminen. Fördelen med denna backup från föräldrar är att Karusellen aldrig behöver stängas på grund av sjukdom, att personalen inte slits av att ofta arbeta en person kort och att barnen inte behöver träffa helt okända vikarier.


Städning

Förskolan Karusellen är en ren förskola! Här städas varje dag! En välstädad förskola minskar risken för allergier och sjukdomar. Föräldrarna på förskolan städar cirka en kväll var sjätte vecka, beroende på hur många föräldrar som finns inskrivna på förskolan.

Arbetsgrupper

Den kooperativa idén på Karusellen innebär att föräldrarna tar aktiv del i förskolans verksamhet, bland annat genom att arbeta i någon av arbetsgrupperna. Denna insats från föräldrarna håller vissa kostnader nere så att förskolan kan satsa på högre personaltäthet, samt att de gör föräldrarna delaktiga i verksamheten och dess utveckling.

Styrelsen

Förskolan är organiserad i en ekonomisk förening med en styrelse som driver verksamheten samt utgör arbetsgivare för alla anställda. Styrelsen består av sju medlemmar vilka väljs in på den årliga föreningsstämman.

Fixargruppen

Gruppen ansvarar för underhåll av Karusellens miljö och inventarier och bygger nytt vid behov. Arbetet görs på fixardagarna som är en gång per termin.

Trivselgruppen

Karusellen är ett föräldrakooperativ där medlemmarna också ska få möjlighet att ingå i en gemenskap föräldrar emellan. Därför finns det en trivselgrupp som ansvarar för att familjerna ska få umgås och lära känna varandra. Det kan både vara aktiviteter utanför förskoleverksamheten, till exempel en korvgrillning efter stängning, eller arrangemang kring förskolans årliga sommar- och vinterfester.

Trivselgruppen ansvarar också för förtäring vid Karusellens föräldra- och medlemsmöten samt årsstämmor.

Webb- och kommunikationsgruppen

Gruppen ansvarar för att informera om vår förskola utåt, framförallt genom underhåll av Karusellens hemsida. Gruppen ser också till att det finns välfungerande kommunikationsvägar internt mellan förskolans medlemmar.

Hygien-gruppen

Alla textilier och leksaker på Karusellen tvättas regelbundet av hygiengruppen
för att minska risken för smittspridning etcetera.

Städ 

På Karusellen hjälps alla medlemmar åt så att förskolan ska bli städad efter varje dag. En familj ansvarar för att göra ett städ- och jourschema för alla familjer. Städningen på fredagar sköter en särskild arbetsgrupp som kallas helgstädgruppen.

Ytterligare en arbetsgrupp inom städning ansvarar för förskolans städförråd.