Föräldrar

Som förälder på Förskolan Karusellen har du god insyn i och medverkar i ditt barns förskoletid.

Att vara med i ett föräldrakooperativ kräver lite mer än annan barnomsorg men ger också en större gemenskap, förståelse och delaktighet.

Om man har åsikter eller funderingar ska man kontakta förskolechefen eller skicka ett mail till karusellensstyrelse@gmail.com

Arbetsinsats

Varje förälder arbetar en dag per termin på förskolan. Föräldern väljer en dag eller två halvdagar som passar på ett schema som sätts upp i början av terminen. Pedagogerna introducerar föräldern och leder arbetet på förskolan. Att arbeta tillsammans gör att föräldrar och pedagoger lär känna varandra. Föräldrarna blir tydliga och viktiga personer för alla barn. Det ger också föräldern möjlighet att få följa sitt barn en helt vanlig dag. När föräldern arbetar får pedagogerna större möjligheter till dokumentations- och reflektionstid vilket i sin tur ger en bättre förskola.

Jour

Om en pedagog är sjuk kan en förälder arbeta som vikarie. Idag är det cirka en jourdag var sjätte vecka per förälder. Antalet jourdagar beror på antalet föräldrar. Jourschema delas ut i början av terminen. Fördelen med denna backup från föräldrar är att Karusellen aldrig behöver stängas på grund av sjukdom, att personalen inte slits av att ofta arbeta en person kort och att barnen inte behöver träffa helt okända vikarier.


Städning

Förskolan Karusellen är en ren förskola! Här städas varje dag! En välstädad förskola minskar risken för allergier och sjukdomar. Föräldrarna på förskolan städar cirka en kväll var sjätte vecka, beroende på hur många föräldrar som finns inskrivna på förskolan.

Arbetsgrupper

Den kooperativa idén innebär att föräldrar tar aktiv del i förskolans verksamhet. Föräldrarna väljer att arbeta i någon av arbetsgrupperna. Fördelen med det är dels att kostnaderna hålls nere och vi kan satsa på annat, t ex högre personaltäthet, dels att föräldrar blir delaktiga och kan påverka.

Styrelsen

Förskolan är organiserad i en ekonomisk förening som driver verksamheten och som utgör arbetsgivare för personalen Sju medlemsföräldrar väljs till styrelsen som leder föreningen mellan de årliga stämmorna.

Fixargruppen

Gruppen ansvarar för underhåll och upprustning av Karusellens gård och leksakerna som används ute samt underhåll och upprustning av Karusellens lokaler och inventarier.

Trivselgruppen

Alla arrangemang och förtäring vid Karusellens fester, medlemsmöten, stämmor ansvarar Trivselgruppen för.

PR-gruppen

Att informera och göra pr om vår förskola ansvarar PR-gruppen för.

Hygien-gruppen

Alla textilier och leksaker tvättas regelbundet av hygiengruppen

Städ 

Två familjer ansvarar för att göra ett städ- och jourschema samt sköter inköp av städmaterial.

Miljö

En familj ser över miljöfrågor på Karusellen.