Utbildning

Förskolan Karusellens undervisning och utbildning sker projekterande i mindre grupper under så stor del av dagen som möjligt. För oss innebär projekterande arbetssätt att barnen får möjlighet att erövra, upptäcka och utforska med andra i mindre grupper tillsammans med en pedagog. Projekten skapas bland annat utifrån ett lyssnade på barnen i relation till förskolans valda tema och mål. Barnens undersökande, nyfikenhet och reflekterande står i centrum. Arbetssättet skärper blicken och uppmuntrar rhizomatiskt lärande i en 100-språklig miljö. Olikheter berikar projekten. Projekten kan pågå under olika lång tid och vara olika omfattande.

Vi strävar efter respekt för varandra likväl som för miljö och material. Vi önskar ha en varm, ödmjuk och livsglad grundton i vårt förhållningssätt till barn, kollegor, föräldrar och förskolan. Vi
utgår från att alla har värdefulla kompetenser som tillsammans berikar vår förskola.

En dag på Karusellen

Alla tider är ungefärliga och kan skilja sig åt mellan avdelningarna. Karusellens öppettider är för närvarande 7:30-17:00. Våra öppettider anpassas efter familjernas behov och följer Stockholms stads ramtider 6:30-18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.

7:30

Karusellen öppnar. Vi tar emot utomhus hos Erövrarna och Upptäckarna.

 8:00

Utforskarna som har kommit går över till sin gård tillsammans med en pedagog. Dagen tavlor med foton på barn, pedagoger och aktiviter görs i ordning tillsammans med barnen på respektive avdelning. Tavlorna synliggör dagens struktur och innehåll för alla.

8:30

Barngrupperna börjar delas upp i dagens projektgrupper.

9:00

Utbildning och undervisning sker projekterande i mindre grupper, både inomhus och utomhus.

 11:00

Lunch serveras. Karusellen har en egen kock som lagar smakrik, varierad och klimatsmart mat.

11:45

Efter lunchen vilar alla barn. Vilan ser olika ut på de olika avdelningarna. Vilan varieras med lugn musik, högläsning, ljudböcker, projektioner, film och lugna aktiviteter.

 12:30

Barngruppen delas in i mindre grupper som synliggörs på eftermiddagstavlan. Utbildningen och undervisningen fortsätter projekterande inomhus och utomhus. Barnen leker, erövrar, undersöker och utforskar tillsammans.

 13:30

Mellanmål som vår kock har förberett serveras. Efter mellanmålet fortlöper arbetet i de mindregrupperna, inomhus och utomhus.

15:00

Från 15-tiden börjar grupperna slås samman, i samband med att pedagoger slutar för dagen.

16:15

Alla barn och pedagoger går ut, för att avsluta dagen tillsammans.

16:30

De Erövrare och Upptäckare som är kvar går tillsammans med en pedagog över till Utforskargården.

17:00

Förskolan Karusellen stänger.

Tema 2020-2022

Förskolan Karusellens tema 2020-2022 - En hållbar horisont

 

Bakgrund

I våra analyser av Karusellens verksamhet har vi sett en möjlighet att utveckla arbetet kring hållbarhet genom att ta ett helhetsgrepp kring ämnet. Vi har sett möjligheter till förbättring inom exempelvis återvinning, materialval, inköp, matsvinn och energiförbrukning. Samtidigt vill vi fortsätta att tillvarata barns nyfikenhet och intresse för frågor som rör hållbarhet på flera plan.

Vi delar Reggio Emilia institutets vision om att ”Vi ska ta tillvara på barns och ungas ekologiska känslighet och verka för förskolans och skolans ansvar när detgäller att skapa förutsättningar för hållbara relationer och omsorg om hela det ekologiska systemet.”

 

Syfte

Vi vill ytterligare utveckla Karusellens förhållningssätt så att det till fullo genomsyras av de tre aspekterna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhet är ett mångfacetterat begrepp med flera aspekter som alla ska mötas. Vi tror att det är först när dessa samverkar som det kan talas om en långsiktig hållbar utveckling.

 

Tillsammans vill vi skapa ett sammanhang med respekt, omsorg och förståelse för det levande runt omkring oss. Barnen på förskolan Karusellen ska få förutsättningar att känna hopp för en hållbar framtid samt tillit till förmågan att utveckla och förändra. Vi vill att barnen på Karusellen ska erfara att deras idéer, tankar och hypoteser tas på allvar samt tas vidare i fler och större kontexter. Vårsträvan är att barnen på Karusellen ska utveckla ett växande ansvar för sina handlingar och dess påverkan på omgivningen.

 

Vårförhoppning är att temat En hållbar horisont ska bjuda in och inkludera barn, föräldrar, pedagoger samt de som rör sig i Karusellens närhet.

 

”En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.”

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället”

(Lpfö18, 2018, sid 9 och sid 12)

 

Metod

Karusellens undervisning och utbildning sker projekterande i mindre grupper under så stor del av dagen som möjligt. Barnens delaktighet, intressen och nyfikenhet ger riktning i projekten. Pedagogerna är medforskare som utmanar barnens läroprocesser samt tillvaratar lusten till lek och lärande. Ett kooperativt lärande skapar gemenskap och tillit till den egna och gruppens förmåga.

 

Karusellens enhetsmål

Likabehandling är en viktig grund i utbildningen.

100-språklighet kännetecknar utbildningen.

Utbildningen gör att barn utvecklar sitt språk och sin kommunikation.

Barn får utveckla sitt matematiska tänkande.

Vi använder naturvetenskap och teknik i utbildningen.

Hälsa och rörelse är en del av dagens utbildning.

Lek genomsyrar förskolans utbildning.

Utbildningen bidrar till en hållbar utveckling.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete vann pris

2019 stod Förskolan Karusellen som vinnare av Stockholm stads Kvalitetsutmärkelse i kategorin Förskola.

Glada pristagare från Karusellen i Stadshuset, November 2019.

Motiveringen var

"Verksamhetens styrka är det värdegrundsarbete som genomsyrar hela organisationen. Här hittar man många goda exempel på hur barn och vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Ett är "Dagens fotograf" där barnen blir delaktiga i att synliggöra sin dag på förskolan utifrån barnens perspektiv.

De tydliga målen lever i verksamheten och följs kontinuerligt upp på olika nivåer.

En struktur för analys- och reflektionstid för samtliga medarbetare finns, något som skapar möjlighet för kollegialt lärande, idéer till utveckling och ett gott arbetsklimat. Här ses reflektion och analys som en mycket viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och det som bär verksamheten framåt."

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolor ska enligt diskrimineringslagen och skollagen arbeta med aktiva åtgärder mot kränkande behandling enligt plan. Det är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Genom att synliggöra normer kan vi ifrågasätta och skapa en inkluderande utbildning där fler berättelser och perspektiv får plats. Vi strävar efter att se alla människors resurser istället för att låta oss hindras av stereotyper. Genom att regelbundet diskutera vår utbildning med normkreativ blick och arbeta systematiskt med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling utvecklas vår utbildning.

Reggio Emilia-inspirerat arbetsätt

Reggio Emilia är en filosofi som bygger på övertygelsen om att barnet utvecklas individuellt och i samspel med andra. Pedagogiken grundar sig på barnens behov och intressen. Det är en filosofi som bygger på en tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla föds intelligenta med en stark drivkraft att utforska världen. Förskolan Karusellen präglas av lust och nyfikenhet i en lärande miljö. Vi strävar efter att ha ett reflekterande, utforskande och projekterande arbetssätt med arbetsro och glädje. Arbetssättet skärper blicken och uppmuntrar rhizomatiskt lärande i en 100-språklig miljö. Inom Reggio Emilia-filosofin ses den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen. Miljön ska inbjuda till att utveckla många uttryckssätt. Det ska finnas plats för förundran, utforskande, möten och lärande.

Dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förskolan. I arbetet med pedagogisk dokumentation följs barnens processer, de dokumenteras och fungerar som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Pedagogisk dokumentation kan öka barns delaktighet i sitt eget lärande.