Verksamheten

Förskolan Karusellen är en förskola som utvecklas och förnyas med barnens behov och intressen som utgångspunkt. Vi vill att barnen ska få experimentera, utforska, uppleva och lära med alla sina sinnen. Barnen tolkar sin omvärld och sin verklighet genom många olika uttryckssätt. Vi strävar efter 100-språklighet, vi leker, målar, tecknar, skulpterar, bygger och konstruerar, arbetar med drama, skriver, räknar, dansar, hittar på berättelser, gör utflykter i naturen, upplever teater.  Vi arbetar med skapande verksamhet på en mängd olika sätt utifrån barnens tankar och idéer.

Förskolan arbetar processinriktat. Temat är den röda tråd som vi arbetar runt under en längre period. Temat kan ta olika vägar, vara olika långt och det finns ofta flera trådar i projekten som barnen vill utforska. Det är barnens intressen och behov som styr utvecklingen.

Vi strävar efter respekt för varandra likväl som för miljö och material. Vi önskar ha en varm, ödmjuk och livsglad grundton i vårt förhållningssätt till barn, kollegor, föräldrar och verksamheten. Vi utgår från att alla har värdefulla kompetenser som tillsammans berikar vår förskola.

Värdegrund och likabehandling

Att alla människor har lika värde är en självklarhet! Att alla ska få samma möjligheter att utveckla alla sidor hos sig själv är lika självklart!

Grunden i vårt likabehandlingsarbete är att vi pedagoger ska bli medvetna om våra egna normer och värderingar. Vi observerar och diskuterar vårt förhållningssätt till barnen. Vi synliggör hur vi bemöter barnen och vår pedagogik kan utvecklas. Arbetet kring likabehandling är ett ständigt pågående utvecklingsarbete där vi hela tiden kommer på nya infallsvinklar på vårt arbetssätt och vår samtid.

Förskolan Karusellens värdegrund

På Förskolan Karusellen vill vi att barn och vuxna ska känna sig välkomna. Vi arbetar för att alla ska vara delaktiga och uppleva sig som en tillgång i verksamheten. Vi strävar efter att ha ett reflekterande, lustfyllt och processinriktat arbetssätt där barnen utforskar, upptäcker och erövrar.

Förskolan Karusellen ger möjlighet att lära tillsammans genom samarbete och gemensamma erfarenheter samt att känna tillit till varandras förmågor. Förskolan Karusellen präglas av lust och nyfikenhet i en lärande miljö som inbjuder till att växa och bli på många olika sätt. Olikheter berikar oss och vi reflekterar kring vårt förhållningssätt kring normer.

Nyfikenhet

— på sig själv, andra människor, miljö, material, omgivning, samhälle, världen samt på teorier, hypoteser och fantasier.

Tillit

— till att tro gott om både sig själv, gruppen, omvärlden och till framtiden samt vår möjlighet att förändra.

Delaktighet

— genom möten med andra, att leka och lära tillsammans samt att få möjlighet att påverka sin förskola

Reggio Emilia-inspirerat arbetsätt

Vi inspireras av Reggio Emilias grundtankar och filosofi. Reggio Emilia är en stad i Italien där man på förskolorna utvecklat en pedagogik som bygger på övertygelsen om det kompetenta barnet som utvecklas individuellt och i samspel med andra.

Pedagogiken grundar sig på barnens behov och intressen. Det är en filosofi som bygger på en tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla föds intelligenta med en stark drivkraft att utforska världen.

Dokumentation

Vi dokumenterar projektens utveckling. Vi fokuserar på processen mer än på slutprodukten, vilka reflektioner gjorde barnen, hur samarbetade de, hur löste de svårigheter som uppstod. Vi strävar efter att barnen är delaktiga i dokumentationen. Olika dokumentationsmedier blir verktyg som barnen behärskar. Väggarna fylls med barnens bilder, tankar och idéer och i barnens pärmar finns foton, teckningar och barnens berättelser. Barnen kan få möjlighet att se sig själva, sitt lärande och utveckling.

Lärplattor och kameror är redskap som används mycket på Förskolan Karusellen. När föräldrarna kommer för att hämta sina barn rullar ofta ett bildspel med bilder från dagen och barn och föräldrar kan sitta en stund och titta och samtala om vad som hänt under dagen. 

Miljö

Det ska vara både spännande och tryggt, utmanande och strukturerat, estetiskt och lektåligt på Förskolan Karusellen.

Både inomhus- och utomhusmiljön på Karusellen är föränderlig allt efter de behov och intressen som barnen har. Miljön ska uppmuntra till lek, utforskande, kommunikation, lärande och ge barn möjlighet till inflytande. Materialet bjuder in till att användas. Barnen ska få lust och bli inspirerade.

Vi ser över vår miljö utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Vi reflekterar över vilket material vi använder, hur det presenteras samt om det är tillgängligt för alla barn. Vi strävar efter att vår miljö ska vara välkomnande, inspirerande och inbjuda till möten, lärande och forskande.

Mat

Mat och stunden vi äter tillsammans är viktig på Förskolan Karusellen. Här ges en möjlighet för barnen att bli nyfikna på olika sorters mat och det skapar lust och nyfikenhet gällande nya smaker, dofter och även på; hur gör man det här? Med stor kärlek och kreativitet lagar vår kock maten. Dofter, smaker, färger gör måltiden till en njutningsfylld stund. Hon hämtar inspiration från världens alla hörn och lagar mat från grunden och ofta äter vi vegetariskt. Så långt ekonomi tillåter handlar vi ekologiskt.

Blir det rester från barnens lunch ges föräldrar chansen att köpa med sig matlådor. Vi vill minska matsvinnet och medverka för en hållbar framtid.

Förskolan Karusellens rutiner för klagomålshantering

På Förskolan Karusellen vill vi ha ett öppet och levande diskussionsklimat. Vi anser att synpunkter eller klagomål är en del av vårt kvalitetsarbete som kan förbättra och driva verksamheten framåt.

Enligt skollagen 4 kap. 8 § ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det.

·     Vänd dig i första hand till en pedagog i verksamhetenmed dina synpunkter.

·     Om du inte inte är nöjd kontakta förskolechefen.Förskolechefen tar emot ditt klagomål och tar kontakt med berörda personer föratt få deras syn på händelsen eller sakfrågan. Inom 10 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.

·     I tredje hand, om du inte är nöjd med den kontakt ellerde förslag på åtgärder som du fått ta kontakt med styrelsen som hanterar ärendet och återkommer med besked inom 10 arbetsdagar.

·     Är du fortfarande inte nöjd kontakta Stockholms stads Utbildningsförvaltning.

 

Alla synpunkter/ klagomål, muntliga som skriftliga, samthantering och eventuella åtgärder utreds, följs upp och dokumenteras.

 

 

Förskolechef: maria@karusellen.se

Styrelsen: styrelsen@karusellen.se

Stockholms stads Utbildningsförvaltning: anmalan@stockholm.se